Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

SWOT Analizi

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SWOT ANALİZİ

 

Fakültemiz eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri üniversitemizin kurumsal hedefleri çerçevesinde incelenerek kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme:

 • Eğitim-öğretim planları,
 • Akademik kadro,
 • Bölümlerin amaç ve hedefleri,
 • Bölümlerin doluluk oranları,
 • Mezun öğrencilerin işe yerleşme oranları,
 • Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması,
 • Öğrenci/akademisyen iletişimi,
 • Destek birimleri kapsamında yapılmıştır.

 

Fakültemizin Güçlü Yönleri

 • Türkiye’nin sekiz Siyasal Bilgiler Fakültesinden birisi olması,
 • Çanakkale il merkezinde bulunması ve ilin İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Balıkesir gibi büyük kentlere yakınlığı,
 • Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı,
 • Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması,
 • Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması,
 • Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması,
 • Akademik personel idari personel iletişimimin istenilen düzeyde olması,
 • İdari personel öğrenci iletişimin istenilen düzeyde olması,
 • Fakültemizin fiziki konumu ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması,
 • Fakültemizdeki bölümlerden birisi olan Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün % 100 İngilizce eğitim veren, Türkiye’deki sayılı programlarından birisi olması,
 • Fakültemizdeki bölümlerden birisi olan İşletme Bölümü’nün Biga İİBF İşletme Bölümü’nden farklı olarak % 30 düzeyde İngilizce eğitim vermesi,
 • Mezunlarımızın hem kamu hem de özel sektörde istihdam olanaklarının bulunması ve girişimcilik donatıları ile mezun olması,
 • Kongre, toplantı, mezuniyet vb. organizasyonlar için Fakültemizin yeterli fiziki imkânlara sahip olması,
 • Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve yerleşke dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile çevrimiçi kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması,
 • Üniversitemizde ve Fakültemizde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
 • Birçok lisansüstü eğitim veren anabilim dallarına sahip olmasıdır.

 

Fakültemizin Zayıf Yönleri

 • Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması,
 • Akademik proje üretme kapasitesinin düşük kalması,
 • Uluslararası nitelikli yayın üretme potansiyelinin düşük olması,
 • Öğrencilerin orta öğretimde yeterli yabancı dil eğitimi alamaması,
 • Fakülte binasının farklı birimlerle ortak olarak kullanılması,
 • Fakültenin temizlik personeli ve idari kadro açısından yeterli işgücü sayısına sahip olmaması,
 • Ofis, demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin bir şekilde tahsis edilememesi,
 • Uluslararası çalışmalarda akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi,
 • Öğrencilere ve akademisyenlere yönelik teknik gezi, kongre, sempozyum, fuar vb. organizasyonların yeterli düzeyde gerçekleştirilememesi,
 • Öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü bölüme ilişkin staj yapma imkânlarının olmaması,
 • Fakülte bölümlerinin tanıtımının etkili olarak yapılamaması,
 • Kamu ve özel sektör işletmelerinde öğrencilerin istihdam oranının üniversite-sanayi işbirliği sağlanamaması sebebiyle düşük olmasıdır.

 

Fırsatlar

 • Fakültemizin Türkiye’deki sekiz fakülteden birisi olması,
 • Fakültemiz bölümlerinde İngilizce eğitime kısmen geçilmesi,
 • Bölüm ders planlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi,
 • Fakültemiz öğretim kadrosunun alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması,
 • 2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesiyle öğrenci sayısının artması,
 • Türkiye’de Fakültemiz bölümlerinin akademisyenleriyle üst düzey sektör profesyonellerinin konferans/sempozyum/ çalıştaylar ile bir araya getirilmesi,
 • Fakültemiz öğretim elemanlarının güncel mevzuata hâkim olması ve üniversite-sanayi, üniversite-kamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması,
 • Fakültemiz akademik personelinin dinamik ve üretken akademisyenlerden oluşması,
 • Fakültemizin aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olması,
 • Bölümler arası ve diğer üniversite öğretim üyeleri arasındaki ilişkinin yeterli olması,
 • Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması,
 • Fakültemiz bölümlerinin %100 doluluk oranlarına sahip olması,
 • Fakültemizin bazı bölümlerinin puanı yüksek olması ve tercih edilen programlar kategorisinde yer alması,
 • Üniversite- sektör işbirliğini düzenlemeye açık bir üst yönetimin olmasıdır.

 

Tehditler

 • Fakültemiz bazı bölümlerin dolu olmasına rağmen, diğer üniversitelerdeki kontenjanların boş kalması,
 • Fakültemizdeki bazı bölümlerin gelecekte doluluk oranlarının düşme ihtimali,
 • Çanakkale ilinin tedrici olarak göç alması ve hızlı nüfus artışının öğrenci tercihlerini azaltabilme ihtimali,
 • Üniversite-sanayi işbirliğinin il merkezinde yetersiz kalması,
 • Eğitim-öğretim gören öğrencilere staj yapma veya yarı zamanlı çalışma imkânı sağlayan işletmelerin az sayıda olması,
 • Uzaktan eğitim programlarının giderek artmasıyla öğrenci potansiyelinin azalma ihtimali,
 • Akademik niteliği yüksek düzeyde olan personellerin büyük illerdeki üniversiteleri tercih etme potansiyeli,
 • Öğrencilerin uygulamalı eğitim görme eksikliğine sahip olması,
 • Fakülte bölümlerinin ulusal çevrede tanıtım eksikliğinin olmasıdır.

 

SWOT Matrisi

Tablo 1.  SWOT Matrisi Tablosu

Fakültenin Güçlü Yönleri

 • Türkiye’nin sekiz Siyasal Bilgiler Fakültesinden birisi olması,
 • Çanakkale il merkezinde bulunması ve ilin İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Balıkesir gibi büyük şehirlere yakınlığı,
 • Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı,
 • Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması,
 • Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması,
 • Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması,
 • Akademik personel idari personel iletişimimin istenilen düzeyde olması,
 • İdari personel öğrenci iletişimin istenilen düzeyde olması,
 • Fakültemizin fiziki konumu ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması,
 • Fakültemizdeki programlardan birisi olan Uluslararası İlişkiler bölümünün %100 İngilizce eğitim veren, Türkiye’deki sayılı programlarından birisi olması,
 • Fakültemizdeki programlardan birisi olan İşletme programının Biga İİBF işletme programından farklı olarak %30 düzeyde İngilizce eğitim vermesi,
 • Mezunlarımızın hem kamu hem de özel sektörde istihdam olanaklarının bulunması,
 • Kongre, toplantı, mezuniyet vb. organizasyonlar için fakültemizin yeterli fiziki imkânlara sahip olması,
 • Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve yerleşke dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması,
 • Üniversitemizde ve Fakültemizde girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
 • Birçok lisansüstü eğitim veren programa sahip olması

Fakültenin Zayıf Yönleri

 • Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin istenilen düzeyde olması,
 • Akademik proje üretme kapasitesinin düşük kalması,
 • Uluslararası nitelikli yayın üretme potansiyelinin düşük olması,
 • Öğrencilerin yeterli yabancı dil eğitimi alamaması,
 • Fakülte binasının farklı birimlerle ortak olarak kullanılması,
 • Temizlik personeli ve idari kadro açısından yeterli işgücü sayısına sahip olmama,
 • Ofis, demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin bir şekilde tahsis edilememesi,
 • Uluslararası çalışmalarda akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi,
 • Öğrencilere ve akademisyenlere yönelik teknik gezi, kongre, sempozyum, fuar vb. organizasyonların yeterli düzeyde gerçekleştirilememesi,
 • Öğrencilerin eğitim gördüğü bölümlere ilişkin staj yapma imkânlarının olmaması,
 • Fakülte bölümlerinin tanıtımının etkili olarak yapılamaması
 • Kamu ve özel sektör işletmelerinde öğrencilerin istihdam oranının üniversite-sanayi işbirliği sağlanamaması sebebiyle düşük olması

 

 

Fırsatlar

 
 • Fakültemizin Türkiye’deki sekiz siyasal bilgiler fakültesinden birisi olması,
 • Fakültemiz programlarında İngilizce eğitime kısmen geçilmesi,
 • Bölüm ders planlarının kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi,
 • Fakültemiz öğretim kadrosunun alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması,
 • 2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesiyle öğrenci sayısının artması
 • Fakültemiz bölümlerin konferans, sempozyum, kongre ve çalıştay gibi etkinlikler organize etmeleri,
 • Fakültemizin uluslararası akademik bir dergiye sahip olması
 • Fakültemiz öğretim elemanlarının güncel mevzuata hâkim olması ve üniversite-sanayi, üniversite-kamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması,
 • Fakültemiz akademik personelinin dinamik ve üretken akademisyenlerden oluşması,
 • Fakültemizin aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olması,
 • Bölümler arası ve diğer üniversite öğretim üyeleri arasındaki ilişkinin yeterli olması,
 • Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması,
 • Fakültemiz bölümlerinin %100 doluluk oranlarına sahip olması,
 • Fakültemizin bazı bölümlerinin puanı yüksek olması ve tercih edilen programlar kategorisinde yer alması,
 • Üniversite- sektör işbirliğini düzenlemeye açık bir üst yönetimin olması,

 

Tehditler

 • Fakültemiz bazı bölümlerinin diğer üniversitelerdeki kontenjanlarının boş kalması,
 • Fakültemizdeki bazı bölümlerin gelecekte doluluk oranlarının düşme ihtimali,
 • Çanakkale ilinin tedrici olarak göç alması ve hızlı nüfus artışının yavaş şehir olarak tercih edilen Çanakkale’yi tercih etme oranını düşürmesi,
 • Üniversite-sanayi işbirliğinin il merkezinde yetersiz olması,
 • Eğitim gören öğrencilere staj yapma veya yarı zamanlı çalışma imkânı sağlayan işletmelerin az sayıda olması,
 • Uzaktan eğitim programlarının giderek artmasıyla öğrenci potansiyelinin azalma ihtimali,
 • Akademik niteliği yüksek düzeyde olan personellerin büyük illerdeki üniversiteleri tercih etme potansiyeli,
 • Öğrencilerin uygulamalı eğitim görme eksikliğine sahip olması,
 • Fakülte program ve bölümlerinin ulusal çevrede tanıtım eksikliğinin olması,
 • Uluslararası kongre katılımlarının karşılanmaması sebebiyle, akademik yayın sayısının az olması.

 

 

 

Ekler

SWOT Analizi.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)