Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi; evrensel değerler perspektifinde, bilim, bilgi, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, mesleki bilgi ve becerilerini ülke kalkınmasını sağlama amacı doğrultusunda kullanan, düşünen, sorgulayan, toplumsal problemlere duyarlı, örf ve adetlerine saygılı olan, yüksek iletişim becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Fakültemiz, araştıran, üreten, bilinçli tüketen, Türkiye’nin ve dünyanın değişen ve gelişen ekonomik, sosyal, siyasi ve politik olaylarını takip eden, yerel ve küresel değişimleri iyi analiz eden, farklı sektörlerdeki firma ve kurumları yönetebilen entelektüel birikimli bireyler yetiştirme görev ve sorumluluğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 

VİZYONUMUZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin vizyonu; küresel rekabet ortamında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikleri taşıyan, girişimci ve stratejik karar alma becerisine sahip olan, sanayi ve hizmet sektöründeki işletmeler, kurum ve kuruluşlarda verimliliği sağlamayı ilke edinen donanımlı bireyler yetiştiren, bölge ve ülke kalkınması için çalışmalar ve projeler üreten ve bilim dünyasının nitelikli bir üyesi olarak ulusal ve uluslararası firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle her alanda katkı sunan bir Fakülte olmaktır.

Fakültemiz; tüm akademik ve idari personeli ile birlikte her geçen gün gelişmekte olan teknolojiyi takip edebilecek bilgi donanımına sahip ve yeni gelişmelere kendini uydurabilecek gençleri yetiştirmeyi kendisinde bir sorumluluk olarak görmektedir. Bunun yanısıra, öğrencilerimizin her açıdan toplumumuza faydalı bir birey olacak şekilde Fakültemizden mezun olmaları başlıca sorumluluğumuz olarak algılamaktayız.

Fakültemiz bünyesinde mevcut dört (4) bölüm vardır. Fakültemiz, Dekan tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun belirlediği yetki ve sorumlulukta yönetilmektedir. Üst yönetim; Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Dekan başkanlığında toplanır, eğitim-öğretimi ilgilendiren konularda karar alıp bunu Rektörlüğe bildirir.