Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ek Sınavlar Hakkında

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin  d bendinde " COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini dolduranlardan,başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine ilişkin 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararı ile 26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kararının, karar metinlerinde COVID-19 Pandemisi koşulları dikkate alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacağı belirtildiğinden yürürlükten kaldırılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde "...Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir..." hükmünde yer alan "başarısız oldukları bütün dersler" ifadesi ile ilgili olarak öğrencilerin devam koşulunu sağlamadıkları için başarısız sayıldığı derslere ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında düzenlenen ek sınav hakkından yararlanabilecekleri, ancak hiç almadıkları derslere ilişkin olarak ek sınav hakkından yararlanamayacakları bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin  d bendine istinaden sınavlara ilişkin takvim aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur.

 

1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

04.09.2023

04.09.2023

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

05.09.2023

05.09.2023

  1. Ek Sınavlar

06.09.2023

07.09.2023

Not Girişleri

08.09.2023

08.09.2023

 

2. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

11.09.2023

11.09.2023

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

12.09.2023

12.09.2023

  1. Ek Sınavlar

13.09.2023

14.09.2023

Not Girişleri

15.09.2023

15.09.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Azami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı oldukları birimlere  dilekçe ile başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

2-Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve Web sayfalarında ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve bunun üzerinde olması gerekir.

3-Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler, işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav yapılamayacağı için ek sınav hakkından yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği kesilir.

4- Ek sınavlar sonucunda, hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.

 

Ekler

1116-670-ek-sinav-dilekcesi.doc