İşletme Lisans

     

      İşletme Lisans Programı

       2016-2017 Öğretim yılında programın eğitim ve öğretim sürecine 50 öğrenci ile başlaması planlanmaktadır. Devam eden dönemlerde de eğitim görecek öğrencilerin sayısının artırılması planlanmaktadır.

        İşletme bölümü, işletme biliminin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İşletme Bölümü’nde uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan akademik araştırmalar gerçekleştirilerek, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretebilecek ve küresel iş dünyasının gereksinimlerini karşılayacak işletmecilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır. Açılması önerilen program; Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Yönetim ve Organizasyon ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dallarından oluşmaktadır.

                İşletme Bölümü’nün temel amacı uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında yönetim, üretim, muhasebe, pazarlama, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede yapıcı yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, rekabetçi iş ortamının neden olduğu sorunlarla başa çıkabilecek yöneticiler yetiştirmektir.

Bölümün temel misyonu, öğrencilerimize lisans ve lisansüstü programlarıyla uluslararası düzeyde öğretim vermektir, öğrencilerin üniversite sonrası çalışma hayatına hazırlamak ve araştırma şevk ve kapasitelerini yükseltmektir. Derslerin geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli olarak AB Bolonya Süreciyle uyumlu biçimde sunulduğu lisans programında öğrencilerimizin güçlü bir işletme bilimi bilgisi ile donatılmaları ve kendilerine ülke ve dünya genelinde ekonomik durumu algılama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Çevresindeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü güçlü, en az bir yabancı dil öğrenmiş, işeletme bilgisi güçlü, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve işletme bilimi ile ilgili sentez yapma becerisi yüksek, her ülkede rahatlıkla çalışabilecek işletmecilerin yetiştirilmesi işletme bölümünün temel amacını oluşturmaktadır. Bölüm, kuramsal öğretimin yanı sıra yoğun sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de ülke sorunlarına duyarlı, sorgulayan, sentez yapan, ve “bende ülkem için bir şeyler yapmalıyım” sorumluluğunu duyan genç nesillerin yetiştirilmesine çaba harcamaktadır. İşletme bölümünde eğitim dili Türkçedir. Bölümün isteğe bağlı ingilizce hazırlık programı bulunmaktadır. Hazırlık programı İngilizcedir. Öğrenciler, dört yıllık öğretim süresince Erasmus programı kapsamında AB ülkeleri üniversitelerinde öğrenim görebilmekte ve/veya her hangi bir özel ve resmi kurumda staj yapabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin öğrenimleri boyunca üniversitede girişimcilik yetenekleri Kariyer Günleri, Girişimcilik Haftası vb etkinliklerle geliştirilmektedir. Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb. özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler.

                İşletme bölümünün temel amacı işletmeci yetiştirmektedir. İşletme biliminin mühendisi olarak da tanımlanabilen işletmeciler, işletme biliminin temellerini iyi bilen, gelişmiş istatistiki yöntemleri anlayabilecek matematik bilgisine sahip olduğu gibi bu bilgilerini verilere uygulayabilecek düzeyde bilgisayar kullanımını bilen ve bulduğu sonuçları yorumlayabilen donanımlı bir kişidir. İşletme bölümünün amacı bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini ve donanımlı mezunların yaşama kazandırılmasını sağlamaya çalışmaktır.

İşletme bölümünde, kuramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar kapsamında, ülke ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunları analizini de içerecek biçimde temel işletme derslerinin yanında; Hukuk, Kamu, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yabancı dil, Türkçe ve Atatürk İlke ve İnkılapları derslerine de yer verilmesi, derslerde kuramsal olduğu kadar uygulamaya ilişkin güncel konuların da ele alınması amaçlanmaktadır.

İşletme bölümü; bir ekonominin özellikle mikro temeldeki özelliklerine uygun bir müfredatla günümüz ekonomilerinin yapısını, işleyişini, gelişimini ve sorunlarını sistematik olarak inceleyen bilgileri vermeyi amaçlar. Öğrencilerine işletme yönetimin başarılı olabilmesi için gerekli bilgileri kazandırmak; yurtiçi ve yurt dışındaki kuruluşları geleceğe taşıyabilecek profesyonel işletmecileri yetiştirmek ve öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmektir. Bu amaca ulaşmak için eğitim ve öğretim programların uygulanmasında üniversite-sanayi işbirliğinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Ayrıca, iktisadi ve ticari ve özel ve kamusal alan olarak bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve işletme ve ulusal ekonomi düzeyi olarak gerekli tüm bilgilerle donatılmış mezunlar yetiştirerek, onları ilgili alanlarda yer alan ulusal ve küresel çaptaki kadrolarda istihdam edilmelerini amaçlamaktadır

 

 

(BİRİNCİ )I.YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

İşletme Bilimi I

3

0

3

5

Finansal Muhasebe I

3

0

3

5

Davranış Bilimleri

3

0

3

5

İşletmeciler İçin Matematik I

3

0

3

5

İktisat

3

0

3

5

Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı

2

2

0

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

1

Türk Dili I

2

0

2

1

Yabancı Dil İngilizce I

2

0

2

2

TOPLAM

23

2

21

30

(İKİNCİ )II. YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

İşletme Bilimi II

3

0

3

4

Finansal Muhasebe II

3

0

3

5

Örgütsel Davranış

3

0

3

5

İşletmeciler İçin Matematik II

3

0

3

5

Pazarlama İlkeleri

3

0

2

5

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

1

Türk Dili II

2

0

2

1

Yabancı Dil (İngilizce )II

2

0

2

2

TOPLAM

23

0

23

30

 

 

 

 

 

 

 

(ÜÇÜNCÜ)III.YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

Envanter Bilanço

3

0

3

7

İstatistik I

3

0

3

7

Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

7

SEÇMELİ DERS I

3

0

3

5

SEÇMELİ DERS

3

0

3

5

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

Liderlik ve Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

3

0

3

5

Kriz ve Stres Yönetimi

3

0

3

5

TOPLAM

15

0

15

30

(DÖRDÜNCÜ )IV YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

Finansal Tablolar Analizi

3

0

3

7

İstatistik II

3

0

3

6

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

7

SEÇMELİ DERS I

3

0

3

5

SEÇMELİ DERS II

3

0

3

5

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

Mesleki İngilizce II

3

0

3

5

Verimlilik Analizi

3

0

3

5

Makro İktisat

3

0

3

5

Şirketler Muhasebesi

3

0

3

5

Toplam Kalite Yönetimi

3

0

3

5

Pazarlama İletişimi

3

0

3

5

TOPLAM

15

0

15

30

 

(BEŞİNCİ) V.YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

Uluslararası İşletmecilik

3

0

3

7

Yöneylem Araştırması

3

0

3

7

Finansal Yönetim

3

0

3

7

SEÇMELİ DERS I

3

0

3

3

SEÇMELİ DERSII

3

0

3

3

SEÇMELİ DERS III

2

2

0

3

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

Pazarlama Yönetimi

3

0

3

3

İnsan Kaynakları Planlaması

3

0

3

3

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

3

TOPLAM

18

0

18

30

(ALTINCI)VI. YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

Girişimcilik

3

0

3

7

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

7

Stratejik Yönetim

3

0

3

7

Seçmeli Ders I

3

0

3

3

Seçmeli Ders II

3

0

3

3

Seçmeli Ders III

3

0

3

3

Seçmeli Ders

 

 

 

 

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

3

0

3

3

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

3

İş Hukuku

3

0

 

 

Kurumsal İletişim Teknikleri

3

0

3

3

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

3

3

Hizmet Pazarlaması

3

0

3

3

Değişim Yönetimi

3

0

3

3

TOPLAM

18

0

18

30

 

 

                                       (YEDİNCİ)VII. YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

Üretim Yönetimi

3

0

3

7

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

7

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

7

Seçmeli Ders I

3

0

3

3

Seçmeli Ders II

3

0

3

3

Seçmeli Ders III

3

0

3

3

Seçmeli Ders

 

 

 

 

Elektronik Hesap Tabloları

3

0

3

3

Yönetim Muhasebesi

3

0

3

3

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

3

0

 

 

Kurumsal İtibar Yönetimi

3

0

3

3

Sermaye Piyasaları ve Menkul Değer Yönetimi

3

0

3

3

Müzakere Teknikleri

3

0

3

3

E-İşletmecilik

3

0

3

3

TOPLAM

18

0

18

30

                               (SEKİZİNCİ ) VIII. YARIYIL

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

İşletme Politikası

3

0

3

7

Muhasebe Denetimi

3

0

3

7

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

3

0

3

7

Seçmeli Ders I

3

0

3

3

Seçmeli Ders II

3

0

3

3

Seçmeli Ders III

3

0

3

3

Seçmeli Ders

 

 

 

 

Borçlar Hukuku

3

0

3

3

Dijital Marka Yönetimi ve Sosyal Medya

3

0

3

3

Uluslararası Rekabet Stratejileri

3

0

3

3

Uluslararası Finansal Yönetim

3

0

3

3

Modern Liderlik Teorileri

3

0

3

3

Proje Yönetimi

3

0

3

3

TOPLAM

18

0

18

30